Asortyment powraca, a cierpliwość popłaca! Wszystkie suplementy -35% Do końca pozostało:  
 

Regulamin

§ 1.
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Hē oraz Sklepu Internetowego Hē, które dostępne są pod adresem www.hemanpower.com.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu Internetowego oraz Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, zasady postępowania reklamacyjnego, prawa i obowiązki Klientów, rozwiązywanie sporów oraz zasady na jakich można odstąpić od umowy.
 3. Sklep Internetowy działający pod adresem www.hemanpower.com, prowadzony jest przez Hē, którego właścicielem jest:
  MAX WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  (ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, NIP: 1070020528, REGON: 141492531, KRS: 0000307818)
  biuro@maxwellness.pl
  Szczegółowe dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej oraz telefon) znajdują się w zakładce KONTAKT, na stronie internatowej: www.hemanpower.com.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Hē – sprzedawcę wskazanego w pkt 3 niniejszego paragrafu, tj. MAX WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, NIP: 1070020528, REGON: 141492531, KRS: 0000307818);
  2. Klient uprzywilejowany – Klient, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze. zm.);
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Hē niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Konto Użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Hē usługa, pozwalająca Klientowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie Internetowym;
  6. Przedsiębiorąca uprzywilejowany – Klient będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą, zawierający z Hē umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Produktów drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Hē;
  8. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  9. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hemanpower.com za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na usługi oferowane przez Hē;
  10. Subskrypcja – model płatności cyklicznej za wybrane przez Klienta Produkty, które będą dostarczane co miesiąc w formie abonamentu, do czasu rezygnacji z tego modelu w dowolnie, wybranym przez Klienta momencie;
  11. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
  12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o prawach konsumenta zawarta pomiędzy Hē, a Klientem z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego;
  13. Produkt – wszelkie towary dostępne i prezentowane w Sklepie Internetowym;
  14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1781);
  15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.);
  16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 344);
  17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy zakupu Produktów.
 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie:
  1. uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu;
  2. posiadać przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne kompatybilne przeglądarki), umożliwiające wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”;
  3. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, skład oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 5. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego zbierane są dane informatyczne na zasadach określonych w POLITYKA COOKIES.

 

§ 2.
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem własnego Konta Użytkownika lub w ramach jednorazowego zakupu, bez konieczności dokonywania rejestracji konta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient może założyć w Sklepie Internetowym Konto Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie Internetowym.
 4. Założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne i pozwala Klientowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie Internetowym, dostępnych dla zarejestrowanych Klientów, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także na samodzielną edycję danych Klienta w Koncie Użytkownika.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu) oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. W celu aktywacji Konta Użytkownika należy aktywować konto poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Hē na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Po dokonaniu rejestracji (założenia Konta Użytkownika i jego aktywacja) zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Hē, na czas nieokreślony Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta Użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Hē na adres e-mail info@hemanpower.com swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem Umowy w tym zakresie.

 

§ 3.
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych” lub podobny w swej treści.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest dokonanie Zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep Internetowy.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.hemanpower.com dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu potwierdzenia zakupu, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Produktów oraz jego ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia – rodzaj i ilość Produktów;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
  3. wysokości naliczonych rabatów;
  4. wybranej metody płatności;
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), oświadczenie o zapoznaniu się z informacją na temat ochrony danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego zakup. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Hē Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na podstawie których może zweryfikować poprawność dokonanego zakupu Produktów oraz kwotę do zapłaty. Dodatkowo Klient w mailu otrzyma informację na temat niniejszego Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Wszelkie inne uwagi do Zamówienia, które chciałby zgłosić Klient należy zgłaszać bezpośrednio przez wypełnienie rubryki „Dodatkowe Informacje” przy składaniu Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@hemanpower.com.
 6. W przypadku gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa (awaria systemu informatycznego, błędne umieszczenie Produktu na stronie Sklepu), Hē może zaproponować Klientowi:

  1. anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Hē będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
  2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Hē będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z powyższych (pkt 16) sposobów realizacji Zamówienia, Hē dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub telefonicznie.
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu wysyłki, Hē nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 4.
Subskrypcja, Zamówienia Cykliczne, Hē-Coin i System Poleceń

 

1. SUBSKRYPCJA I ZAMÓWIENIA CYKLICZNE

 1. Klient składając Zamówienie na dostawę Produktów może wybrać opcję wysyłki jednorazowej lub tzw. wysyłki cyklicznej, czyli Subskrypcję Produktu.
 2. Subskrypcja Produktu polega na złożeniu Zamówienia, które to Zamówienie odnawia się z wybraną przez Klienta częstotliwością – bez konieczności składania przez Klienta dodatkowych oświadczeń. Klient otrzymuje Produkty regularnie w danej wybranej przez siebie jednostce czasu, np. co 30 dni lub co 60 dni bez potrzeby składania za każdym razem odrębnego Zamówienia.
 3. Subskrypcja obejmuje wybrane Produkty, oznaczone w Sklepie.
 4. Klient dzięki korzystaniu z opcji Subskrypcji Produktu uzyskuje korzystniejsze warunki zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, polegające w szczególności na możliwości nabycia Produktów za niższą, stałą cenę (wynoszącą 125,00 zł brutto za Produkt) w relacji do ceny Produktu ustalonej w Sklepie Sprzedającego z wysyłką jednorazową, jak również darmową dostawę na terenie Polski.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Produktów, jak również zmiany cen Produktu (Produktów) objętego Subskrypcją w dowolnym momencie.
 6. Zmiana oferty Produktów oraz cen dla Subskrybentów odbywa się nie później niż 14 dni od daty zmiany oferty Produktów oraz cen na stronie www.hemanpower.com.
 7. W tym przypadku Klient zostanie powiadomiony o takiej zmianie drogą mailową na adres podany w Zamówieniu, z informacją o dacie wprowadzenia zmian do Subskrypcji i będzie mieć możliwość jej anulowania.
 8. Brak odpowiedzi na powiadomienie o zmianach oznacza zgodę Subskrybenta na kontynuowanie zakupów w ramach Subskrypcji.
 9. Subskrypcja obejmuje minimum jeden Produkt, a minimalny okres Subskrypcji dla jednego Produktu to 60 dni.
 10. Wysyłki realizowane są w cyklach 30 lub 60 dniowych.
 11. Subskrypcja realizowana jest w następnym dniu po złożeniu Zamówienia oraz tego samego dnia każdego miesiąca, do czasu jej zakończenia (chyba, że dniem tym jest dzień wolny od pracy, wtedy realizowana jest pierwszego dnia następującego po dniu wolnym).
 12. Płatność za Subskrypcje Produktu realizowana jest automatycznie w dniu realizacji pierwszej wysyłki oraz każdorazowo podczas kolejnych wysyłek odbywających się cyklicznie.
 13. Klient może w każdym czasie swobodnie zrezygnować z usługi Subskrypcji Produktu, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia.
 14. Klient w okresie trwania Subskrypcji Produktu może w dowolnym miesiącu zawiesić Subskrypcję na okres nie dłuższy niż dwa (2) miesiące. W takiej sytuacji Klient zaznacza na swoim koncie odpowiednią opcję dotyczącą wstrzymania realizacji usługi Subskrypcji Produktu w zakładce „Subskrypcje”. Po upływie okresu zawieszenia w braku dyspozycji Klienta o rezygnacji, Subskrypcja Produktu będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach. Wysyłka produktu odbędzie się w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem Subskrypcji Produktu.
 15. Dwukrotne zawieszenie Subskrypcji Produktu z rzędu jest równoznaczne z rezygnacją z niej, opisaną w §4 punkt 12 niniejszego Regulaminu.
 16. Anulowanie korzystania z Subskrypcji Produktu lub jej zawieszenie nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte wcześniej w ramach Subskrypcji Produktu.
 17. Anulowanie Subskrypcji Produktu lub jej zawieszenie ma skutek natychmiastowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku anulowania Subskrypcji Produktu lub jej zawieszenia po wygenerowaniu Zamówienia w ramach Subskrypcji Produktu, a przed dostawą Produktu (Produktów) objętego powyższym Zamówieniem, anulowanie Subskrypcji Produktu nie ma wpływu na to Zamówienie i jego realizację.
 18. Klient zarządza Subskrypcją Produktu poprzez Konto. Klient ma możliwość w szczególności:
  1. modyfikacji danych (w tym adresu dostawy);
  2. ustalenia harmonogramu dostaw Produktu (Produktów);
  3. modyfikowanie Zamówienia objętego Subskrypcją;
  4. anulowanie/zawieszenie korzystania z Subskrypcji.
 19. Klient może zmienić datę regularnej wysyłki kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta lub w systemie Subskrypcji Produktu dostępnym na stronie.
 20. Korzystanie przez Klienta z Subskrypcji Produktu nie wyłącza możliwości złożenia i opłacenia dodatkowego Zamówienia z wysyłką jednorazową, a także złożenia dodatkowego Zamówienia w ramach Subskrypcji. Zaktualizowana Subskrypcja realizowana będzie od kolejnej wysyłki, w sposób opisany wyżej. Niemniej taka zmiana, dla swej skuteczności, powinna być zrobiona na 7 dni przed rozpoczęciem wysyłki. Klient nie ponosi ponadto kosztów dostawy Produktów w przypadku, kiedy w ramach jednego Zamówienia nabywa Produkt (Produkty) objęty Subskrypcją oraz dodatkowy Produkt (Produkty) wysyłany jednorazowo.
 21. Dla skorzystania przez Klienta z Subskrypcji Produktu niezbędne jest posiadanie przez niego karty płatniczej obsługiwanej przez system płatności wskazany na stronie internetowej www.hemanpower.com.
 22. Po wyborze metody płatności cyklicznych Klient jest zobowiązany do podania niezbędnych danych wymaganych przez operatora płatności, takich jak: numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, kod CVV/CVC.
 23. Klient dokonując akceptacji Regulaminu Sklepu i wybierając metodę płatności cyklicznych wyraża zgodę na wykorzystanie wskazanych wyżej danych w trakcie procesu płatności cyklicznych.
 24. Prawidłowa rejestracja metody płatności cyklicznych skutkuje zapisaniem podanych danych przez operatora płatności cyklicznych i umożliwia operatorowi płatności cykliczne obciążanie rachunku Kupującego.
 25. Kupujący ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez operatora płatności cyklicznych, a w przypadku ich zmiany w celu dalszego skorzystania z usługi zobowiązany jest do ponownej rejestracji.
 26. Korzystanie z płatności cyklicznych jest dobrowolne, a rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w każdej chwili. W celu rezygnacji z płatności cyklicznych Kupujący wprowadza odpowiednie zmiany na swoim koncie w Sklepie. Rezygnacja wywołuje skutek od momentu dokonania przez Kupującego zmiany na koncie. Rezygnacja z płatności cyklicznej oznacza rezygnację z abonamentowego zakupu Produktów.
 27. Operator płatności cyklicznie pobiera z rachunku Kupującego kwotę stanowiącą równowartość należną za wybrany wariant abonamentowego zakupu Produktów (Subskrypcji Produktu). Operator płatności pobiera z rachunku Kupującego należną kwotę pieniężną w dniu realizacji wysyłki.
 28. Operator płatności nie jest uprawniony do pobierania z rachunku Kupującego opłat w okresie zawieszenia Subskrypcji Produktu (Produktów).
 29. Niezwłocznie po pobraniu płatności z rachunku Kupującego, jest on o tym fakcie informowany za pomocą wiadomości e-mail.
 30. Kupujący, w przypadku wyboru płatności cyklicznych, zobowiązuje się do zapewnienia na rachunku wskazanym przy wyborze metody płatności cyklicznych odpowiednich środków na pokrycie należności za zakup Produktów.
 31. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki Produktów, a w dalszej kolejności do braku wysyłki Produktów i wykluczenia Kupującego z Subskrypcji Produktów w przypadku braku możliwości pobrania płatności za subskrypcję z karty wskazanej przez Kupującego.
 32. Klient ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej usługi Subskrypcji Produktów w jej ramach w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia pierwszego Produktu w ramach Subskrypcji bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do odstąpienia mają zastosowanie odpowiednie zapisy Regulaminu.

 

2. PROGRAM HEALTH BACK (HĒ-COIN):

 1. Program lojalnościowy Health Back (Hē-Coin) to dobrowolny i darmowy program lojalnościowy, w którym Klient ma prawo do zbierana punktów tzw. Hē-Coin.
 2. Dostęp do programu jest przyznawany automatycznie dla każdego z Klientów.
 3. Hē-Coin wymienia się na inne zakupy Produktów Hē podczas następnych zakupów.
 4. Hē-Coin to równowartość 10% wartości zakupów (bez kosztów dostawy), jaki klient otrzymuje na swoje konto w formie Hē-Coin za każde zakupy. Równowartość 10% wartości zakupów jaka jest przeliczana Hē-Coin jest zaokrąglana do pełnego złotego w dół (tj. 1 Hē-Coin (słownie: jeden Hē-Coin) to równowartość wydanych 10,00 zł (słownie: dziesięć złoty, 00/100 groszy). Wartość ta wyrażona jest w kwocie brutto.
 5. Z kolei wartość 1 Hē-Coin (słownie: jeden Hē-Coin) do równowartość 1,00 zł (słownie: jeden złoty, 00/100 groszy) do wydania przy następnych zakupach, czyli posiadając na swoim koncie 10 Hē-Coin Klient może wygenerować kod rabatowy w wysokości 10 zł.
 6. Hē-Coin naliczany jest przy każdym zakupie od razu i jego wartość przypisywana jest do konta Klienta. Ilość posiadanych Hē-Coin, jak również historia zdobytych i wydanych Hē-Coin dostępna jest zawsze na Koncie Klienta. Hē-Coin pozostają jednak w zawieszeniu przez okres 21 dni od momentu odebrania przesyłki i dopiero po upływie tego okresu mogą zostać wykorzystane przez Klienta. Jest to związane z ustawowym prawem do rezygnacji z zakupów. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy przez Klienta, przyznane Hē-Coin w ramach programu ulegają anulowaniu.
 7. Wartość Hē-Coin jaką może uzyskać Klient jest nieograniczona.
 8. Z Hē-Coin Klient może skorzystać w dowolnym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż końcem każdego roku kalendarzowego (31 grudnia godz. 00.00) ulegają skasowaniu, tym samym Hē-Coin uzyskane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.
 9. Wartość Hē-Coin wymieniana jest na kod rabatowy, obniżający wartość zamówienia.
 10. Klient zbiera Hē-Coin do momentu, w którym uzna, że wygenerowany przez niego rabat będzie korzystny i atrakcyjny.
 11. Hē-Coin nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną, są niezbywalne, nie przenoszalne, nie dziedziczne, jak i nie podlegają jakiemukolwiek obrotowi.
 12. Hē-Coin są przypisane do konta danego Klienta i nie mogą być w żaden sposób przeniesione na konto innego Klienta.
 13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta w całości lub części, wartość przyznanych Hē-Coin ulega automatycznemu anulowaniu lub proporcjonalnemu przeliczeniu.
 14. Wartość przyznanych Hē-Coin może być wyższa niż wskazana w pkt 31, w przypadku prowadzenie przez Hē innych promocji/akcji specjalnych/dodatkowych bonusów. Szczegóły wprowadzenia takich promocji/akcji specjalnych/dodatkowych bonusów będą czasowe a ich zakres, w tym wskazanie wartości możliwych do otrzymania Hē-Coin będzie każdorazowo wskazany na stronie internetowej www.hemanpower.com.

 

3. SYSTEM POLECEŃ

 1. Klient na możliwość polecania Produktów Hē osobom trzecim, dzięki temu może uzyskać rabaty oraz Hē-Coin.
 2. Polecenia będą odbywać się za pośrednictwem indywidualnego linku/kodu, które będą mogły być udostępnianie przez Klientów innym osobom trzecim za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub powszechnie dostępnych komunikatorów i/lub mediów społecznościowych.
 3. W ramach Systemu Poleceń Klient oraz osoba trzecia mogą otrzymać następujące rabaty:
  1. 20 zł rabatu dla Klienta w przypadku skutecznego polecenia produktów Hē osobie trzeciej;
  2. 20% rabatu dla osoby trzeciej przy pierwszym Zamówieniu, w przypadku skorzystania przez osobę trzecią z indywidualnego linku/kodu otrzymanego od Klienta.
 4. Jednorazowy rabat za polecenie osoby trzeciej dla Klienta przyznawany jest w formie Hē-Coin, z kolei jednorazowy rabat dla osoby trzeciej (nowego Klienta) naliczany jest od razu w koszyku.
 5. Hē oświadcza, iż w trakcie polecenia nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych od osób trzecich, albowiem komunikacja pomiędzy Klientem a osobą trzecią odbywa się bezpośrednio między nimi a indywidualny link/kod nie ma właściwości śledzących innych osób trzecich.
 6. Hē-Coin przyznane w ramach polecenia dla Klienta pozostają w zawieszeniu przez okres 21 dni od momentu odebrania przesyłki przez osobę trzecią (nowego Klienta), i dopiero po upływie tego okresu mogą być wykorzystane przez Klienta. Jest to związane z ustawowym prawem do rezygnacji z zakupów. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od Umowy przez osobę trzecią (nowego Klienta), przyznane Hē-Coin w ramach programu ulegają anulowaniu.
 7. System Poleceń dotyczy jedynie osób trzecich, które nie znajdują się w bazie dotychczasowych Klientów Hē.

 

§ 5.
Ceny i warunki płatności

 1. Hē jest płatnikiem VAT w Polsce. Wszystkie Ceny Produktów podawane na Sklepie Internetowym są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 2. Hē informuje Klientów o obniżeniu ceny Produktów lub Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 3. Klient, który chce otrzymać fakturę powinien wyrazić taką chęć przy składaniu Zamówienia. W tym celu powinien wypełnić rubrykę „Dodatkowe Informacje”, oraz wskazać dane potrzebne do wystawienia faktury.
 4. Suma cen zakupionych Produktów stanowi sumę wszystkich wybranych przez Klienta Produktów, których podsumowanie znajduje się w Koszyku.
 5. Klient ma prawo dokonać płatności za wszystkie zamówione Produkty jednorazowo lub każdą z osobna.
 6. Klient winien opłacić zakupione Produkty w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności, po upływie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 7. W ramach prowadzonej sprzedaży Produktów, Hē może przyznawać Klientom indywidualne jednorazowe „Kody Rabatowe” na oferowane przez siebie Produkty. W celu skorzystania z „Kodu Rabatowego” należy podać go w odpowiednim polu formularza i dokonać jego zatwierdzenia.
 8. W ramach prowadzonej sprzedaży Produktów, Hē mogą być naliczane Klientom rabaty w ramach obowiązujących aktualnie promocji. Skorzystanie z tych promocji możliwe jest jedynie w przypadku spełnienia przez Klienta warunków aktualnie obowiązującej promocji oraz jednoczesnego opłacenia całości zamówienia za wszystkie zamówione Produkty. Wysokość udzielonych rabatów oraz warunki aktualnych promocji ich udzielenia wyświetlają się każdorazowo na stronie Hē. Rabaty naliczane są automatycznie, w przypadku spełnienia warunków aktualnej promocji.
 9. Skorzystanie z „Kodu Rabatowego”, o którym mowa w pkt 4 oraz skorzystanie z rabatów w ramach obowiązujących promocji, o których mowa w pkt 5 jest niezależne od siebie, chyba że informacja na stronie internetowej www.hemanpower.com stanowi inaczej.
 10. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  1. Przelew na rachunek bankowy Hē podany w podsumowaniu Zamówienia tj.
   PL24 1050 1025 1000 0090 8101 7049, Kod BIC Swift: INGBPLPW;
  2. Płatności za pośrednictwem jednego z poniższych systemów płatności internetowej:
   • Przelewy24 (PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, KRS 0000347935); szczegółowe warunki korzystania z tej usługi znajdują się tutaj: https://www.przelewy24.pl/regulamin, https://www.przelewy24.pl/reklamacje, https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny;
   • TPay (Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437,) szczegółowe warunki korzystania z tej usługi znajdują się tutaj: https://tpay.com/dla-platnika;
   • PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349) szczegółowe warunki korzystania z tej usługi znajdują się tutaj: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home;
   • PayPo (PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, KRS:  0000575158, NIP: 521-37-05-997, Regon: 362485126) szczegółowe warunki korzystania z tej usługi znajdują się tutaj: https://paypo.pl/;
  3. Karta płatnicza - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez jeden ze wskazanych wyżej systemów płatności internetowej. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki;
  4. Opłata za pobraniem: płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera;
  5. Opłata BLIK. Płatność One Click BLIK to płatność dokonywana tylko jednym kliknięciem, bez potrzeby podawania wszystkich danych przy każdej transakcji. Ta metoda płatności online pozwala na wykonanie płatności w Sklepie Internetowym www.hemanpower.com dzięki przepisaniu kodu z aplikacji mobilnej banku Klienta, a następnie zaznaczenie opcji zapamiętania Sklepu Internetowego www.hemanpower.com jako zaufanego w aplikacji mobilnej banku Klienta [podczas pierwszej transakcji metodą BLIK Klient wyraża zgodę na zapis danych przez jeden z system płatności internetowych wskazanych wyżej oraz w aplikacji banku podaje kod BLIK]. Aby móc wykonywać transakcje przy pomocy One Click BLIK, Klient musi mieć zweryfikowane Konto oraz być zalogowanym w Sklepie Internetowym www.hemanpower.com. Klient musi dysponować urządzeniem końcowym z zainstalowaną i działającą aplikacją bankową, która umożliwia dokonywanie płatności BLIKIEM. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a operatorem użytkowanej przez Klienta aplikacji bankowej. Aby zapłacić BLIKIEM w opcji One Click BLIK należy zaznaczyć tę opcję przy wyborze metody płatności.

 

§ 6.
Warunki dostawy

 

 1. Zamówione Produkty wysyłane są pod adres wskazany w Zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Aktualne stawki opłat określone są w formularzu Zamówienia i dotyczą dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt dostawy dla paczek krajowych o wadze do 30 kg wynosi 15,00 zł (piętnaście złotych), dla paczek za pobraniem 20,00 zł (dwadzieścia złotych) lub 10,00 zł (dziesięć złotych) w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem Paczkomatu InPost.
 3. W przypadku dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy jest indywidualnie uzgadniany z obsługą Sklepu.
 4. Wysyłki Produktów dokonywane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 5. Standardowy czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zamówione Produkty zostały dostarczone w powyższym terminie.
 6. W przypadku opóźnienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwym opóźnieniu dostarczenia przesyłki, gdyby takie miało wystąpić. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.
 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Biurem Obsługi Klienta  w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta Hē z tytułu uszkodzenia lub braków przesyłki w transporcie.
 8. Sprzedający wystawia fakturę VAT na podstawie danych przesłanych przez Klienta.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu lub realizacji Zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu lub realizacji Zamówienia, jeżeli wynika ono z działania siły wyższej, w szczególności takiej jak stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, niezapowiedzianego strajku dostawców (firmy kurierskiej, producentów produktów).
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu Zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

 

§ 7.
Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wszelkich czynności objętych niniejszym Regulaminem, świadczeniem usług i innych jest Hē. Administrator nie powoływał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Każdy może skontaktować się z Administratorem. Dane Administratora danych osobowych oraz kontakt do niego znajduje się w § 1 Regulaminu.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Klienta.
 6. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, telefon, adres poczty elektronicznej, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i REGON.
 8. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem samej Umowy, a w szczególności do:
  1. wykonania Umowy, której Klient jest stroną, na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO;
  2. zawarcia Umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. oferowania Klientom Produktów jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów).
 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. W przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania Umowy, w której Klient jest stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc inne produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. W szczególności takim Partnerem jest firma GSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-801 Warszawa, ul. Puławska 405A, REGON: 140973027, NIP: 5252412495, KRS: 0000277165) jako nasz podwykonawca oraz dystrybutor produktów. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, otrzymania kopii danych, wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 5. W  związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 6.  W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

§ 8.
Rękojmia za Produkt oraz Treści Cyfrowe

 

 1. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową, Klient uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Hē ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Klient uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:
  1. wymiany Produktu,
  2. naprawy Produktu.
 4. Dodatkowo, Klient uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
  1. obniżeniu ceny za Produkt,
  2. odstąpieniu od Umowy,

w sytuacji, gdy:
- Hē odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
- Hē nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
- brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, pomimo że Hē próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
- brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
- z oświadczenia Hē lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta  uprzywilejowanego.

 1. W przypadku Produktu podlegającego naprawie lub wymianie, Klient uprzywilejowany powinien udostępnić ten Produkt Hē. Hē odbiera od Klienta uprzywilejowanego Produkt na swój koszt.
 2. Klient uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Klient uprzywilejowany niezwłocznie zwraca Produkt Hē na jego koszt i na adres Hē (ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa). Hē zwraca Klientowi uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 4. Hē zwraca Klientowi uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
 5. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Hē Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, Klient uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Jeżeli Hē nie dostarczył Treści cyfrowych, Klient uprzywilejowany może wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli mimo to Hē nie dostarczy Treści cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Klienta uprzywilejowanego i Hē terminie, Klient uprzywilejowany może odstąpić od Umowy.
 7. Klient uprzywilejowany może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowych, jeżeli z oświadczenia Hē lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowych lub Klient uprzywilejowany i Hē uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowych miał istotne znaczenie dla Klienta uprzywilejowanego, a Hē nie dostarczył ich w tym terminie.
 8. Hē ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 9. Jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z Umową, Klient uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 10. Dodatkowo, jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z Umową, Klient uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
  1. obniżeniu ceny,
  2. odstąpieniu od Umowy,

pod warunkiem, że:
- doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowych z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
- Hē nie doprowadził Treści cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Hē został poinformowany przez Klienta uprzywilejowanego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;
- brak zgodności Treści cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści cyfrowe do zgodności z Umową;
- brak zgodności Treści cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia Treści cyfrowych do zgodności z Umową);
- z oświadczenia Hē lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klient uprzywilejowanego.

 1. Klient uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy na podstawie poprzedniego postanowienia, jeżeli Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowych z Umową jest nieistotny.
 2. W zakresie Treści cyfrowych, Hē ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, lub obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.
 3. Hē dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient uprzywilejowany, chyba że Klient uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Klient inny niż Klient uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi (art. 556 – art. 576 Kodeksu Cywilnego). Okres rękojmi trwa 2 lata, licząc od daty wydania Produktu.
 5. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Klient będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Hē o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Hē niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 6. Korzystając z rękojmi, Klient inny niż Klient uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
  3. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 7. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego Produktu do Hē, Klient inny niż Klient uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu na adres wskazany przez Hē.

 

§ 9.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. Klient uprzywilejowany, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy oraz o kosztach zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, wskazanego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia:
  1. w którym Klient uprzywilejowany wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego Produktu;
  2. w którym Klient uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego Produktu (partii lub jego części) lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego Produktu (partii lub jego części), w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach;
  3. zawarcia Umowy - w przypadku Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych.
 1. Klient uprzywilejowany może odstąpić od Umowy informując Hē o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Hē, bądź adres poczty elektronicznej: info@hemanpower.com.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Hē poinformuje Klienta uprzywilejowanego o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Hē przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Hē niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Hē przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Klient uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 7. Hē prosi o zwracanie Produktów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient uprzywilejowany poinformował Hē o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient uprzywilejowany odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 8. Jeżeli Hē nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Klient uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Jeśli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Klient uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie Produktów w Sklepie Internetowym lub podczas składania zamówienia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. o dostarczanie Treści cyfrowych, za które Klient uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
   • Hē rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego;
   • Klient uprzywilejowany został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Hē utraci prawo do odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości;
   • Hē przekazał Klientowi uprzywilejowanemu zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, najpóźniej przez rozpoczęciem świadczenia usługi.

 

§ 10.
Reklamacja

 

 1. Klient może złożyć reklamację w dowolniej formie. Niemniej jednak w celu usprawnienia kontaktów zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu lub wysłania reklamacji na adres poczty elektronicznej info@hemanpower.com.
 2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktów, rodzaj reklamowanej Produktów, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Hē rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Hē udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

 

§ 11.
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Hē podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim  zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może o tym fakcie powiadomić Hē.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres poczty elektronicznej info@hemanpower.com.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Hē rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Hē udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

 

§ 12.
Własność intelektualna i prawa autorskie

 

Wszystkie treści dostępne lub udostępnione na www.hemanpower.com oraz Regulamin stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1062) i podlega ochronie. Właścicielem Regulaminu, jak i wszelkich oznaczeń słownych i słowno-graficznych użytych w Regulaminie, na stronie www.hemanpower.com oraz oficjalnych portalach społecznościowych jest Hē. Zabrania się w szczególności kopiowania i rozpowszechniania Regulaminu w całości lub części, Produktów oraz ich poszczególnych elementów (testów, certyfikatów) oraz fotografii, grafik, banerów, znaków, tekstów itp. znajdujących się w Regulaminie oraz na stronie www.hemanpower.com, oficjalnych portalach społecznościowych pod groźbą sankcji prawnych.

 

§ 13.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. W razie zaistnienia sporu Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np.:
  1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  2. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2016r., poz. 1059), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2020r., poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą (Hē). Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą (Hē), korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Hē – biuro@maxwellness.pl. Hē udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

 

§ 14.
Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Hē zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Hē.
 3. Zmiana Regulaminu dla Klientów, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym lub złożyli już Zamówienia, przed datą wskazaną przez Hē, ma skutek do tych Klientów wraz z upływem 14 dni liczonych od momentu zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego informacji o zmianie Regulaminu i powiadomienia Klienta o zmianie tego Regulaminu, poprzez przesłanie do Klienta na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu. W terminie wskazanym w zdaniu pierwszym Klient zachowuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy powiadomić o tym fakcie bezpośrednio Hē, poprzez wysłanie oświadczenia na adres Hē, bądź adres elektroniczny Sklepu Internetowego – info@hemanpower.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Hē poinformuje Klienta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i potwierdzi fakt odstąpienia od umowy.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.hemanpower.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  3. Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji.

Zarządzaj zgodami plików cookie

Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.

Wyrażam zgodę na