Regulamin

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze serwisu internetowego Hē oraz Sklepu Internetowego Hē, które dostępne są pod adresem www.hemanpower.com.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu Internetowego oraz Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem Produktów świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, zasady postępowania reklamacyjnego, prawa i obowiązki Klientów, rozwiązywanie sporów oraz zasady na jakich można odstąpić od umowy.
 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.hemanpower.com, prowadzony jest przez Hē, którego właścicielem jest:

MAX WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, NIP: 1070020528, REGON: 141492531, KRS: 0000307818)
info@hemanpower.com

Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT, na stronie internatowej: www.hemanpower.com

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. – sprzedawcę wskazanego w pkt 3 niniejszego paragrafu, tj. MAX WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, NIP: 1070020528, REGON: 141492531, KRS: 0000307818);
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego Hē; ilekroć Regulamin posługuje się pojęciem Klient należy rozmieć przez to zarówno Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszego Regulaminu;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze. zm.);
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Hē niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie Internetowym;
  5. Konto Użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Hē Produktów pozwalająca Klientowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie Internetowym;
  6. Przedsiębiorąca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego Hē bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Produktów drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Hē;
  8. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  9. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hemanpower.com za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na Produktów oferowane przez Hē;
  10. Subskrypcja – model płatności cyklicznej za wybrane przez Klienta Produkty, które będą dostarczane co miesiąc w formie abonamentu, do czasu rezygnacji z tego modelu w dowolnym, wybranym przez Klienta momencie;
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu Produktów drogą elektroniczną oraz ustawą o prawach konsumenta zawarta pomiędzy Hē, a Klientem z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego;
  12. Produkt – wszelkie produkty dostępne i prezentowane w Sklepie Internetowym;
  13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1781);
  14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.);
  15. Ustawa o świadczeniu Produktów drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Produktów drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.);
  16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy zakupu Produktów.
 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać:
  1. uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
  2. posiadać przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne kompatybilne przeglądarki), umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”;
  3. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, skład oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu Produktów drogą elektroniczną.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 5. W trakcie korzystania z Sklepu Internetowego zbierane są dane informatyczne na zasadach określonych w POLITYKA COOKIES.

§ 2.
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Klient może korzystać z Sklepu Internetowego za pośrednictwem własnego Konta Użytkownika lub w ramach jednorazowego zakupu, bez konieczności dokonywania rejestracji konta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient może założyć w Sklepie Internetowym Konto Użytkownika.
 3. Założenia Konta Użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie Internetowym.
 4. Założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne i pozwala Klientowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie Internetowym, dostępnych dla zarejestrowanych Klientów, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także na samodzielną edycję danych Klienta w Koncie Użytkownika.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu) oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. W celu aktywacji Konta Użytkownika należy aktywować konto poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Po dokonaniu rejestracji (założenia Konta Użytkownika i jego aktywacja) zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Hē, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta Użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Hē na adres e-mail: biuro@maxwellness.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 

§ 3.
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych” lub podobny w swej treści.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep Internetowy.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.hemanpower.com dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu potwierdzenia zakupu Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów oraz jego ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia – rodzaj i ilość Produktów;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
  3. wysokości naliczonych rabatów;
  4. wybranej metody płatności;
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), oświadczenie o zapoznaniu się z informacja na temat ochrony danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu) oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego zakup. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Hē Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na podstawie których może zweryfikować poprawność dokonanego zakupu Produktów oraz kwotę do zapłaty. Dodatkowo Klient w mailu otrzyma informację na temat niniejszego Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 1. Wszelkie inne uwagi do zamówienia, które chciałby zgłosić Klient należy zgłaszać bezpośrednio przez wypełnienie rubryki „Dodatkowe Informacje” przy składaniu zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@maxwellness.pl.
 2. W przypadku gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa (awaria systemu informatycznego, błędne umieszczenie produktu na stronie Sklepu), Hē może zaproponować Klientowi:
 1. anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Hē będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
 2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Hē będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 3. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z powyższych (pkt 16) sposobów realizacji Zamówienia, Hē dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub telefonicznie.
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Hē nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 4.
Subskrypcja i Zamówienia Cykliczne

 1. Subskrypcja obejmuje wybrane Produkty, oznaczone w Sklepie.
 2. Istnieje możliwość skorzystania z trzech rodzajów Subskrypcji:
 1. kroczącej – oferująca Klientowi zniżkę lojalnościową za zakup Produktów powyżej 200,00 zł za sztukę, tj.:

- 5% - do 3 miesięcy trwania Subskrypcji

- 10% - od 3 do 6 miesięcy trwania Subskrypcji

- 15% - powyżej 6 miesięcy trwania Subskrypcji.

 1. regularnej (kup taniej) – oferującej Klientowi 5% stałego rabatu + dostawę gratis dla Produktów w cenie pomiędzy 100,00-200,00 zł.
 2. zwalniającej z kosztów przesyłki – dla wszystkich produktów poniżej 100,00 zł.
 1. Subskrypcja realizowana jest w następnym dniu po złożeniu zamówienia oraz tego samego dnia każdego miesiąca, do czasu jej zakończenia. Chyba, że dniem tym jest dzień wolny od pracy, wtedy realizowana jest pierwszego dnia następującego po dniu wolnym.
 2. Płatność za Subskrypcje realizowana jest automatycznie w dniu realizacji pierwszej wysyłki oraz każdorazowo podczas kolejnych wysyłek odbywających się cyklicznie.
 3. Klient może zrezygnować z Subskrypcji w każdym momencie. W przypadku Subskrypcji kroczącej traci wszelkie rabaty uzyskane w trakcie jej trwania.
 4. Klient może zawiesić Subskrypcje w dowolnym miesiącu. W takiej sytuacji wysyłka produktu odbędzie się w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem Subskrypcji.
 5. Dwukrotne zawieszenie Subskrypcji z rzędu jest równoznaczne z rezygnacją z niej, opisaną w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Klient może zmienić datę regularnej comiesięcznej wysyłki kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta lub w systemie Subskrypcji dostępnym na stronie.
 7. Klient może w każdej chwili zwiększyć ilość dotychczasowych Produktów lub dodać do istniejącej Subskrypcji nowe Produkty, także te nie objęte rabatem. Zaktualizowana Subskrypcja realizowana będzie od kolejnej wysyłki, w sposób opisany wyżej.
 8. Dla skorzystania przez Klienta z Subskrypcji niezbędne jest posiadanie przez niego Karty płatniczej obsługiwanej przez system płatności Przelewy24.
 9. Po wyborze metody płatności cyklicznych Klient jest zobowiązany do podania niezbędnych danych wymaganych przez operatora płatności, takich jak: numer Karty płatniczej, data ważności Karty płatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego.
 10. Klient dokonując akceptacji Regulaminu Sklepu i wybierając metodę płatności cyklicznych wyraża zgodę na wykorzystanie wskazanych wyżej danych w trakcie procesu płatności cyklicznych.
 11. Prawidłowa rejestracja metody płatności cyklicznych skutkuje zapisaniem podanych danych przez operatora płatności cyklicznych i umożliwia operatorowi cykliczne obciążanie rachunku Kupującego.
 12. Kupujący ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez operatora płatności cyklicznych, a w przypadku ich zmiany w celu dalszego skorzystania z usługi zobowiązany jest do ponownej rejestracji.
 13. Korzystanie z płatności cyklicznych jest dobrowolne, a rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w każdej chwili. W celu rezygnacji z płatności cyklicznych Kupujący wprowadza odpowiednie zmiany na swoim koncie w Sklepie. Rezygnacja wywołuje skutek od momentu dokonania przez Kupującego zmiany na koncie. Rezygnacja z płatności cyklicznej oznacza rezygnację z abonamentowego zakupu Produktów.
 14. Niezwłocznie po pobraniu płatności z rachunku Kupującego, jest on o tym fakcie informowany za pomocą wiadomości e-mail.
 15. Kupujący, w przypadku wyboru płatności cyklicznych, zobowiązuje się do zapewnienia na rachunku wskazanym przy wyborze metody płatności cyklicznych odpowiednich środków na pokrycie należności za zakup Produktów.
 16. Operator płatności cyklicznie pobiera z rachunku Kupującego kwotę stanowiącą równowartość należną za wybrany wariant abonamentowego zakupu Produktów. Operator płatności pobiera z rachunku Kupującego należną kwotę pieniężną w dniu realizacji wysyłki.

§ 5.
Ceny i warunki płatności

 1. Hē jest płatnikiem VAT w Polsce. Wszystkie Ceny Produktów podawane na Sklepie Internetowym są cenami brutto i wyrażone są złotych polskich.
 2. Klient, który chce otrzymać fakturę powinien wyrazić taka chęć przy składaniu zamówienia. W tym celu powinien wypełnić rubrykę „Dodatkowe Informacje”, oraz wskazać dane potrzebne do wystawienia faktury.
 3. Suma cen zakupionych Produktów stanowi sumę wszystkich wybranych przez Klienta Produktów, których podsumowanie znajduje się w Koszyku.
 4. Klient ma prawo dokonać płatności za wszystkie zamówione Produkty jednorazowo lub każda z osobna.
 5. Klient winien opłacić zakupioną Produkty w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności, po upływie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 6. W ramach prowadzonej sprzedaży Produktów, Hē może przyznawać Klientom indywidualne jednorazowe „Kody Zniżkowe” na oferowane przez siebie Produkty. W celu skorzystania z „Kodu Zniżkowego” należy podać go w odpowiednim polu formularza i dokonać jego zatwierdzenia.
 7. W ramach prowadzonej sprzedaży Produktów, Hē mogą być naliczane Klientom rabaty w ramach obowiązujących aktualnie promocji. Skorzystanie z tych promocji możliwe jest jedynie w przypadku spełnienia przez Klienta warunków aktualnie obowiązującej promocji oraz jednoczesnego opłacenia całości zamówienia za wszystkie zamówione Produktów. Wysokość udzielonych rabatów oraz warunki aktualnych promocji ich udzielenia wyświetlają się każdorazowo na stronie Hē. Rabaty naliczane są automatycznie, w przypadku spełnienia warunków aktualnej promocji.
 8. Skorzystanie z „Kodu Zniżkowego”, o którym mowa w pkt 4 oraz skorzystanie z rabatów w ramach obowiązujących promocji, o których mowa w pkt 5 jest niezależne od siebie, chyba że informacja na stronie internetowej www.hemanpower.com stanowi inaczej.
 9. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
 1. Przelew na rachunek bankowy Hē podany w podsumowaniu Zamówienia tj. PL24 1050 1025 1000 0090 8101 7049, Kod BIC Swift: INGBPLPW;
 2. Płatności za pośrednictwem jednego z poniższych systemów płatności internetowej:

 - Przelewy24 (PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, KRS 0000347935); szczegółowe warunki korzystania z tej Produktów znajdują się tutaj: https://www.przelewy24.pl/regulamin, https://www.przelewy24.pl/reklamacje, https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny;

- TPay (Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437,) szczegółowe warunki korzystania z tej Produktów znajdują się tutaj: https://tpay.com/dla-platnika;

- PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349) szczegółowe warunki korzystania z tej Produktów znajdują się tutaj: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home;

- PayPo (PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, KRS:  0000575158, NIP: 521-37-05-997, Regon: 362485126) szczegółowe warunki korzystania z tej Produktów znajdują się tutaj: https://paypo.pl/;

 1. Karta płatnicza - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez jeden z wskazanych wyżej systemów płatności internetowej. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki;
 2. Opłata za pobraniem: płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera;
 3. Opłata BLIK. Płatność One Click BLIK to płatność dokonywana tylko jednym kliknięciem, bez potrzeby podawania wszystkich danych przy każdej transakcji. Ta metoda płatności online pozwala na wykonanie płatności w Sklepie Internetowym www.hemanpower.com  dzięki przepisaniu kodu z aplikacji mobilnej banku Klienta, a następnie zaznaczenie opcji zapamiętania Sklepu Internetowego www.hemanpower.com jako zaufanego w aplikacji mobilnej banku Klienta [podczas pierwszej transakcji metodą BLIK Klient wyraża zgodę na zapis danych przez jeden z system płatności internetowych wskazanych wyżej oraz w aplikacji banku podaje kod BLIK]. Aby móc wykonywać transakcje przy pomocy One Click BLIK, Klient musi mieć zweryfikowane Konto oraz być zalogowanym w Sklepie Internetowym www.hemanpower.com. Klient musi dysponować urządzeniem końcowym z zainstalowaną i działającą aplikacją bankową, która umożliwia dokonywanie płatności BLIKIEM. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a operatorem użytkowanej przez Klienta aplikacji bankowej. Aby zapłacić BLIKIEM w opcji One Click BLIK należy zaznaczyć tę opcję przy wyborze metody płatności.

§ 6.
Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wszelkich czynności objętych niniejszym Regulaminem, świadczeniem Produktów i innych jest Hē. Administrator nie powoływał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Każdy może skontaktować się z Administratorem. Dane Administratora danych osobowych oraz kontakt do niego znajduje się w § 1 Regulaminu.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Klienta.
 6. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, telefon, adres poczty elektronicznej, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i REGON.
 8. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem samej Umowy, a w szczególności do:
 1. niezbędnym do wykonania umowy, której Klient jest stroną, na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO;
 2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas Produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. oferowania Klientom Produktów jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i Produktów świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów)
 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. W przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, w której Klient jest stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i Produktów przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc inne produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, otrzymania kopii danych, wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 5. W  związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 6.  W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 7.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy informując Hē o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Hē, bądź adres poczty elektronicznej biuro@maxwellness.pl.  
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Hē poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Hē przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Hē niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Hē przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli zamówiona przez Klienta Produktówa została wykonana przez Hē. W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli Produkt został dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8.
Reklamacja

 1. Klient może złożyć reklamację w dowolniej formie. Niemniej jednak w celu usprawnienia kontaktów zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu lub wysłania reklamacji na adres poczty elektronicznej biuro@maxwellness.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktów, rodzaj reklamowanej Produktów, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Hē rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Hē udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

§ 9.
Reklamacje w zakresie świadczenia Produktów drogą elektroniczną

 1. Hē podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim  zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może o tym fakcie powiadomić Hē.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres poczty elektronicznej biuro@maxwellness.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Hē zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni lub do wskazania Klientowi innego terminu rozpatrzenia terminu, gdyby rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie było możliwe.
 6. Hē udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

§ 10.
Własność intelektualna i prawa autorskie

Wszystkie treści dostępne lub udostępnione na www.hemanpower.com oraz Regulamin stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1062) i podlega ochronie. Właścicielem Regulaminu, jak i wszelkich oznaczeń słownych i słowno-graficznych użytych w Regulaminie, na stronie www.hemanpower.com oraz oficjalnych portalach społecznościowych Hē. Zabrania się w szczególności kopiowania i rozpowszechniania Regulaminu w całości lub części, Produktów oraz ich poszczególnych elementów (testów, certyfikatów) oraz fotografii, grafik, banerów, znaków, tekstów itp. Znajdujących się w Regulaminie oraz na stronie www.hemanpower.com, oficjalnych portalach społecznościowych pod groźbą sankcji prawnych.

§ 11.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np.:
 1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 2. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
 3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2016r., poz. 1059), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (t. j. Dz.U. 2020r., poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą (Hē). Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą (Hē), korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 1. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Hē – biuro@maxwellness.pl. Hē udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

§ 12.
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu Produktów drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Hē zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Hē.
 1. Zmiana Regulaminu dla Klientów, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym lub złożyli już Zamówienia, przed datą wskazaną przez Hē, ma skutek do tych Klientów wraz z upływem 14 dni liczonych od momentu zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego informacji o zmianie Regulaminu i powiadomienia Klienta o zmianie tego Regulaminu, poprzez przesłanie do Klienta na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu. W terminie wskazanym w zdaniu pierwszym Klient zachowuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy powiadomić o tym fakcie bezpośrednio Hē, poprzez wysłanie oświadczenia na adres Hē, bądź adres elektroniczny Sklepu Internetowego – biuro@maxwellness.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Hē poinformuje Klienta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i potwierdzi fakt odstąpienia od umowy.
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.hemanpower.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji